Področja dela
Kontakt
Odvetniška pisarna Bohinc
Hacetova ulica 9
1000 Ljubljana

Tel: +386 1 232 20 34

E-mail:  info@bohinc.si
  rado@bohinc.si
  sasa@bohinc.si
 

radobohinc1@gmail.com

+386 41 752 749

+386 41 752 746

 

Za sestanek je potrebna predhodna najava po telefonu ali elektronski pošti.
Delovno pravo
Naši odvetniki so strokovno usposobljeni za svetovanje in zastopanje pred Delovnim in socialnim sodiščem, tako v sporih zaradi kršitev obveznosti delodajalcev, kot v sporih zaradi neizpolnitve obveznosti delavcev ter zavarovanja pravic iz naslova kateregakoli socialnega zavarovanja.

Pripravimo Vam pravno mnenje ter Vas zastopamo na sledečih področjih:
 1. položaj, pravice in obveznosti delavcev pri delu in iz dela,
 2. dohodkovna politika in urejanje sistema plač,
 3. kolektivne pogodbe in urejanje odnosov s socialnimi partnerji,
 4. sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, starševsko varstvo in družinski prejemki ter,
 5. varnost in zdravje pri delu.

Delodajalcem nudimo:
 • pripravo pogodb o zaposlitvi za zaposlene,
 • pripravo notranjih aktov in pravilnikov,
 • svetovanje in pripravo odpovedi delovnega razmerja,
 • svetovanje in sodelovanje pri notranjih postopkih zoper delavca,
 • svetovanje in zastopanje v inšpekcijskih postopkih,
 • posredovanje pri najemu detektiva in pravno usmeritev,
 • posredovanje pri najemu drugih zunanjih izvajalcev zaradi preverjanja izpolnjevanja pogodbenih obveznosti delavca.

Delavcem nudimo:
 • svetovanje v fazi sklepanja delovnega razmerja in pregled pogodbe o zaposlitvi,
 • svetovanje glede izrabe pravic po zakonu in kolektivnih pogodbah v času trajanja delovnega razmerja,
 • pripravo pisnih pozivov delodajalcem zaradi izpolnitve pravic iz pogodbe o zaposlitvi,
 • pripravo prijave kršitev na pristojno Inšpekcijo za delo,
 • svetovanje in pripravo tožbe zaradi uveljavitve pravic iz delovnega razmerja (plače, odpravnine, dopusti, regresi idr),
 • svetovanje in pripravo tožbe zaradi kršitev delodajalca pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • zastopanje pri delodajalcu v disciplinskih postopkih in drugih postopkih predvidenih z internim aktom,
 • zastopanje pred Delovnim in socialnim sodiščem v delovnopravnih sporih in v mediacijah.

Sindikatom nudimo strokovno pomoč ter pravno svetovanje pri zavarovanju pravic in interesov delavcev, sodelujemo v dogovorih z vodstvom družbe ter pogajanjih zaradi implementacije pozitivne zakonodaje ter kolektivnih pogodb v povezavi z internimi akti.

Svetujemo in sodelujemo pri pripravi statuta sindikata – pri opredelitvi organiziranosti in načina delovanja sindikata, kot tudi pri pripravi programskih usmeritev.